Mes Lietuvos pilie�iai, susib�r� � jud�jim� "U� Lietuv� be kabu�i�", pasisakome:

 • U� tai, kad Vilniaus miesto pl�tra vykt� skaidriai ir demokrati�kai, siekiame, kad b�t� atsi�velgiama � miestie�i� l�kes�ius bei vizijas. Esame u� tai, kad b�t� atid�iau saugomas Vilniaus Senamiestis, UNESCO pripa�inta pasaulinio paveldo vertyb�, kad i�likt� jo specifin� trauka, kuri�, m�s� giliu �sitikinimu, lemia vie�osios kult�rin�s ir urbanistin�s erdv�s sudaran�ios vientis� visum�. Norime atkreipti d�mes�, jog tai itin aktualu Senamies�io gyventojams siekiantiems aplink save i�saugoti vie��sias erdves, be kuri� tapt� sud�tinga realizuoti save bendruomeni�kai.

 • U� kino teatr� Lietuva ir Skalvija i�saugojim� bei j� kult�rin�s - �viet�ji�kos veiklos t�stinum�. Mes esame �sitikin�, jog Vilniui, kuriame susiklost� gilios kult�rin�s tradicijos, b�tina i�saugoti s�kmingiausius bei gausiausius miestie�i� lankomus kult�rinius projektus. Mes norime atkreipti d�mes� � tai, jog kino teatr� Lietuva ir Skalvija veikla, pristatanti nekomercin� kin� i� viso pasaulio, yra prasminga - t� geriausiai parodo did�jantis kino teatr� lankomumas. �i� kino teatr� renginiai yra tap� svarbiu Vilniaus kult�riniu akcentu daugeliui Lietuvos gyventoj�, Lietuva ir Skalvija turi i�siugd� savit�, i�prususi� publik�, be to, galima dr�siai teigti, jog nema�ai daliai pilie�i� formuoja auk�t� estetin� skon�. Mes norime pabr��ti, jog abiej� �i� kino teatr� specifika yra savita: Skalvija yra vienintel� vieta, kur aktualiai pristatoma kino istorija, o Lietuvos repertuaras pasi�ymi naujausiais auk��iausius �vertinimus pelniusiais nepriklausomo autorinio kino �edevrais - did�i�ja dalimi europieti�kais.
  Be viso to, mes norime atkreipti d�mes� � Lietuvos kino teatro pastato istorin� - architekt�rin� savitum�, � �io objekto simbolin� - laisv�s - prasm�, ir siekiame jog �is pastatas b�t� �trauktas � Lietuvos Respublikos nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registr�.

 • U� nacionalinio kino paveldo - prarasto privatizavus Lietuvos kino studij� - gr��inim� ir jo prieinamum� visuomenei. Kino paveldas, kaip praeityje sukaupta patirtis, turi �ia ir dabar b�ti vienu i� dialogo partneri� formuojant nacionalinio kino ateities vizij�.


 • �iam parei�kimui pritar�:

  vardas pavard�pareigosorganizacija
  Ona Volungeviit
  Nomeda UrbonienelaboranteVsi jutempus
  Gediminas UrbonasdirektoriusV jutempus
  Saulius virmickasvyr. inspektoriusVATESI
  Elze Pociute--
  Boris SymulevicdirektoriusApyvarta
  Milda Repekait
  Renata Petrauskaitelaborante
  Vykintas Characiejus
  Vaidotas Characiejus
  Vita DanileviciutedocenteVilniaus universiteto Medicinos fakultetas
  Stevphen ShukaitisAutonomedia
  Mirjam WirzInvolved
  Aleksas alinasVilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas
  Dainius Characiejus
  RIADANTISTA
  aaa
  ZivileteisininkeTI
  Mantas Ptys
  Saulius BulavasstudentasVGTU - Architekturos fakultetas
  Indre Bulavaitetarptautiniai rysiaiMRUNI (LTU) VASA
  Mazvydas Matukaskorespondentas
  Migl Bareikyt
  Paulius Turskisasisitentas/laborantasjutempus/vilma
  Monika DikitstudentVU TSPMI
  julija ksivickaite-ask
  Justas PetronismoksleivisVilniaus jzuit gimnazija
  Akvile BulakaitemoksleiveVIlniaus Mindaugo vidurine mokykla
  Tone HansenartistOslo National Academy of the Arts
  Renata areikaitdizainer-maketuotoja
  marija antanaitytemoksleivevilniaus daukanto vidurine mokykla
  Diana rabikauskaitkultros vadybos studentVIKO
  Vilma TaraseviciuteVU studente
  Viktoras VolkovasstudentasVilniaus teiss fakultetas
  JordanastudentVU
  Adomas GulbinasStudentasVGTU - AIF
  katja thimmstudente
  vytaute tavoraitemokinevilniaus zemynos gimnazija
  Germanas KavalskisdirektoriusJono Meko kino centras
  ErikasStudentasVU
  AgnStudentVU
  Karolis PilipauskasstudentasVU
  BarbarastudenteVU
  Sigitamoksleive,,Minties " gmnz.
  Donata MalinauskaitstudentVU TSPMI
  Akvile KabasinskaitemoksleiveVilniaus S. Daukanto vid. mokykla
  vytautas narbutasvytasna
  arnas Bagdonaspilietiswww.arka.lt
  Gabriele Granssonsesele
  Aurimas RapekaStudentasVGTU
  Mantas Maldeikisprodiuseris, dj'usLMTA
  Laura OrinaitestudenciukeVU
  Valdas JasaitisStudentasVU MIF
  lina kalnietytestudentevda
  Paule Cyzaitedizainere
  SergejstudentasVGTU Architekturos Fakultetas
  Georgij L.studentasVU
  ana PuzanskajaOil Navigator
  Igor PuzanskijdirektoriusOil Navigator
  Laurynas Dinsmanasvyr. redaktoriusStraipsniai.lt
  Rusn Vazgienstiklo dailinink
  Lina Lungyt-Jankoitien
  Gediminas Ringys
  Viktorija Ringyt
  Dina MmagistranteVGTU
  EmilijaVilniaus apskrities pirmininkLietuvos mokini parlamentas
  Martynas KavaliauskasFixed Income Arbitrage Emerging Markets deskSocit Gnrale Corporate and Investment Bank
  Egl Merkyt
  Agota Staytmoksleivis
  almantasmoksleivis
  IssaugokimLRS pilietis---------------
  Vygintas JankusDoktorantasUniversity of Durham, Anglija
  Kristina - Up Strainyt
  Ignas Vaicekauskasstudentas
  Gerda Paliuytstudentvda
  Agn BarysaitStudentUniversity of Westminster
  LIna ZigelytestudenteUniversiteit Utrecht
  Simona idonytStudentVU TSPMI
  Agn GalinskytstudentLMU Miunchenas
  Saulius Antanaitisreklamos ir komercijos direktoriusUAB "BALSAS.LT LEIDINIAI"
  Audron yienVilniaus fan